അറബന

തപ്പിനെക്കാള്‍ അല്പം വലിപ്പമുണ്ട്. മുസ്ലീം സമുദായത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ ചില വിശേഷങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വാദ്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കൊട്ടുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ്.

 


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ