പുരാവസ്തു വിജ്ഞാനീയം

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സാമഗ്രികളാണ് പുരാവസ്തുക്കള്‍. സ്മാരകങ്ങള്‍, ശാസനങ്ങള്‍, നാണയങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും, സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതാണ് പുരാവസ്തു വിജ്ഞാനം. മഹാശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, മഹാശിലായുഗസ്മാരകങ്ങള്‍, ബുദ്ധ-ജൈനാവശിഷ്ടങ്ങള്‍, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ക്രൈസ്തവര്‍, മുസ്ലീങ്ങള്‍, ജൂതര്‍ എന്നിവരുടെ പള്ളികള്‍, കൊട്ടാരങ്ങള്‍, ചരിത്രപ്രധാനസ്ഥലങ്ങള്‍, കോട്ടകള്‍ ഇവയാണ് സ്മാരകങ്ങളുടെ കീഴില്‍ വരുന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്ത് രാജവംശങ്ങള്‍ കരിങ്കല്ലില്‍ കൊത്തിവച്ച രേഖകളാണ് ശാസനങ്ങള്‍. അതിപ്രാചീനകാലം മുതല്‍ കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം പ്രചരിച്ചിരുന്നതും വാണിജ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ച വിദേശീയരുടെ നാണയങ്ങളുമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനസാമഗ്രി.
 

മഹാശിലായുഗസ്മാരകങ്ങള്‍

  1. ചെങ്കല്‍ ഗുഹകള്‍
  2. കുടക്കല്ലുകള്‍
  3. തൊപ്പിക്കല്ലുകള്‍
  4. മുനിയറകള്‍
  5. നന്നങ്ങാടികള്‍ 
  6. മെന്‍ഹിറ്റുകള്‍