അവാര്‍ഡുകള്‍


അവാര്‍ഡുകള്‍

സാംസ്കാരികവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ക്കും  ഫെലോഷിപ്പിനും അര്‍ഹരായ കലാകാരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍.