കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്


കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം / മലയാളം

 

വര്‍ഷം രചയിതാവ് കൃതി  
 2010  സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം  ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ണി
 2011  ഡോ. കെ. പാപ്പൂട്ടി  ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും
 2012  ഡോ.കെ. ശ്രീകുമാര്‍  സമഗ്ര സംഭാവന
   സുമംഗല  സമഗ്ര സംഭാവന
 2013   കെ. വി. രാമനാഥന്‍  സമഗ്ര സംഭാവന