അറയ്ക്കല്‍ കൊട്ടാരം


കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഏക മുസ്ലീം രാജവംശമായിരുന്ന അറയ്ക്കല്‍ കുടുംബത്തിന്റെ കൊട്ടാരം. അതുല്യമായ വാസ്തു ഭംഗിയുള്ള ഈ കൊട്ടാരം ആയിക്കരയിലാണ്.

എത്തിച്ചേരാനുളള യാത്രാമാര്‍ഗ്ഗം


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ