അറയില്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം


കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ അറയില്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആണ്ടു തോറും നടക്കാറുള്ള തെയ്യാഘോഷങ്ങളുടെ പേരില്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്. തുലാമാസം 16നും 17-നുമാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം.

എത്തിച്ചേരാനുളള യാത്രാമാര്‍ഗ്ഗം


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ