ബേപ്പൂര്‍ ഉരു


ബേപ്പൂരിലെ പരമ്പരാഗത കപ്പല്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഖലാസികള്‍ മരത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സാധാരണ തോണിയെക്കാള്‍ വലിയ യാനപാത്രമാണ് ഉരു.

എത്തിച്ചേരാനുളള യാത്രാമാര്‍ഗ്ഗം


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ