വകുപ്പുകള്‍

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികപൈതൃകത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കാത്തു  സൂക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ വകുപ്പാണ്, സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്. കലയെയും സംസ്കാരത്തിനേയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാന്‍ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന വകുപ്പുകള്‍ സാംസ്‌കാരികകാര്യവകുപ്പ്‌, പുരാവസ്തുവകുപ്പ്, പുരാരേഖാവകുപ്പ്, മ്യൂസിയം മൃഗശാല വകുപ്പ്.