ഇ-ബ്രോഷര്‍

കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ഇ-ബ്രോഷര്‍ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഡിജിറ്റല്‍ ബ്രോഷറിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെക്കുറച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ സാധിക്കും. വായിക്കാനായി നിങ്ങള്‍ക്കിത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

ഡൗണ്‍ലോഡ് ഇ-ബ്രോഷര്‍