മുട്ട വിഭവങ്ങള്‍കോഴിമുട്ടയും താറാമുട്ടയും ആണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ നാം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി മുട്ടപൊരിച്ചോ തിളച്ചവെള്ളത്തില്‍ അവിച്ചോ (പുഴുങ്ങിയോ) ആണ് പ്രധാന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാറുള്ളത്. മുട്ടയില്‍ പ്രോട്ടീന്‍ കൂടാതെ വിറ്റാമിന്‍ ബി, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കൊണ്ട് പലതരം വിഭവങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.