കോട്ടകള്‍

വളരെയേറെ ചരിത്ര പൈതൃകമുള്ള കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ധാരാളം കോട്ടകള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ മഹിമ വെളിവാക്കുന്നവയാണ് ഈ കോട്ടകള്‍. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാധാന്യം കുറവാണെങ്കിലും ലാളിത്യം, വൈദഗ്ധ്യം, ഒൗന്നത്യം എന്നിവയില്‍ കേരളത്തിലെ കോട്ടകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി നിര്‍മ്മിതങ്ങളായ ധാരാളം തുറമുഖങ്ങള്‍ വിദേശിയരെ ഇവിടേയ്ക്കാകര്‍ഷിക്കുവാന്‍ സഹായകമായി. ഇതുമൂലം കേരള ശില്പകലയില്‍ വൈദേശിക ശില്പകലയുടെ മനോഹരമായ സ്വാധീനത്തിനും കാരണമായി.


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ