ഉത്സവങ്ങള്‍

താല്‌പര്യമുള്ള പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ തങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന്‌ പ്രാദേശിക ഉത്സവവിവരങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിന്‌ സംവിധാനം ഒരുക്കയിട്ടുണ്ട്‌. ഈ സംവിധാനത്തിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്ന വിവര ങ്ങള്‍ അഡ്‌മിന്‍ പരിശോധിക്കുകയും യോഗ്യമെന്നു തോന്നുന്നവ കലണ്ടറിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. താല്‌പര്യമുള്ളവര്‍ ഈ പേജില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌.

ഹോം
ലോഗ്‌ ഇന്‍
രജിസ്‌ട്രേഷന്‍