സാംസ്കാരിക കേരളം

വിഷ്ണുവിളക്കു മഹോത്സവം

ദിവസം:15-04-2019 to 19-04-2019

കണ്ണൂര്‍ കുഞ്ഞിമംഗലത്തുള്ള പാലോട്ടു ദൈവം വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ആരാധനാമൂര്‍ത്തിയായുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് മള്ളിയോട്ടു പാലോട്ടു കാവ് മേടമാസത്തിലെ (ഏപ്രില്‍ മദ്ധ്യം) വിഷ്ണു വിളക്കു മഹോത്സവമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവം.

വിഷുവിന്‍ നാള്‍ തുടങ്ങുന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം തെയ്യമാണ്. പാലോട്ടു ദൈവം (മത്സ്യാവതാരം) പുല്ലൂര്‍കാളി, പുള്ളിക്കരിങ്കാളി, കരിന്തിരിനായര്‍, പുലിമാരന്‍ പുലിക്കണ്ടന്‍, മടയില്‍ ചാമുണ്ഡി, വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി, രക്തചാമുണ്ഡി, കുണ്ടൂര്‍ ചാമുണ്ഡി, കുറത്തിയമ്മ, പുതിയ ഭഗവതി എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യങ്ങള്‍.

പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍

വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി, രക്തചാമുണ്ഡി, കുണ്ടൂര്‍ ചാമുണ്ഡി, കുറത്തിയമ്മ, പുതിയ ഭഗവതി

പടങ്ങള്‍

സ്ഥലം

കുഞ്ഞിമംഗലം

വേദി
മള്ളിയോട്ടു പാലോട്ടു കാവ്

വിലാസം
കുഞ്ഞിമംഗലം PO
കണ്ണൂര്‍ – 670309
ഫോണ്‍: +91 4972 811608, 9605851179
www.malliyottupalottukavu.com

ജില്ല
കണ്ണൂര്‍

ഉത്സവ ദിവസം
മേടമാസത്തിലെ (ഏപ്രില്‍ മദ്ധ്യം) വിഷ്ണു വിളക്കു മഹോത്സവം


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ