ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍

ശ്രീമതി റാണി ജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്സ്‌

സാംസ്കാരികകാര്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
 

ഡോ. വേണു. വി. ഐ.എ.എസ്സ്

മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ വകുപ്പ് , പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി