ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍

ശ്രീ​. ​സജി ചെറിയാൻ

ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ
 

ശ്രീമതി റാണി ജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്സ്‌

സാംസ്കാരികകാര്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി