പാണി (മരം)

ക്ഷേത്രാടിയന്തിരങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യമാണ് പാണി അഥവാ മരം. ശ്രീഭൂതബലിയ്ക്കാണ് ഇത് മുഖ്യമായും  ഉപയോഗിക്കുന്നത്.  ഏകദേശം മൃദംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കുറ്റി. വലന്തലയില്‍ 'ചോറിടുന്നു' (ഉണക്കലരിപ്പശയും കരിയും അടങ്ങുന്ന കൂട്ട് ചേര്‍ത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു). പാണികൊട്ടാന്‍ വിദഗ്ധന്‍മാര്‍ തന്നെ വേണം.


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ