കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങള്‍

  1. വിശിഷ്ടാംഗത്വം 
  2. സമഗ്രസംഭാവന
  3. അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങള്‍ 
  4. എന്‍ഡോവ്‌മെന്റ് പുരസ്കാരങ്ങള്‍