Department of Cultural Affairs, Government of Kerala


Prakshepana Kala


1.    T.P.Radhamani    1975
2.    K.Padmanabhan Nair    1981
3.    C.S.Radhadevi    1983
4.    Rajam K.Nair    1987
5.    R.Rajakumari    1990
6.    K.V.Manikandan Nair    1991
7.    C.P.Rajasekharan    1991
8.    A.Prabhakaran    1992
9.    Nagavalli R.S.Kurup    1993
10.    N.K.Sebastian    1994
11.    K.S.Ranaprathapan    1999
12.    M.Thankamani    2004
13.    K.A.Muralidharan    2005
14.    Beban Kaimaparamban    2006
15.    S.Radhakrishnan    2007
16.    Satheesh Chandran    2008
17.    T.T.Prabhakaran    2010
18.    Ravi Vallathole    2012
19.    Leelamma Mathew    2013


Cultural News